Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju - študija

Pred kratkim je luč sveta ugledalo končno poročilo dvoletnega raziskovalnega projekta Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju, ki sta ga naročila Ministrstvo za gospodarstvo – Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS), izvedla pa Mirovni inštitut, inštitut za sodobne družbene in politične študije in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani v času od oktobra 2006 do septembra 2008. Avtorji: dr. Marija Breznik Močnik (vodja raziskave) in dr. Maja Bogataj Jančič, dr. Matej Kovačič, mag. Aldo Milohnić (raziskovalna skupina).

Poročilo obravnava vprašanje upravljanja avtorskih pravic s posebnim ozirom na sistem nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje ter pravnega varstva tehnoloških ukrepov. Poročilo zajema pravno analizo in empirični del raziskave. Pravni del predstavlja primerjalno-pravno analizo tehnoloških ukrepov in omejitev avtorskih pravic ter ureditve nadomestil v Sloveniji po pozivu evropske direktive (2001/29/EC). Empirični del pa zajema dva dela: anketno raziskavo med fizičnimi uporabniki in ugotovitve 35 polstrukturiranih poglobljenih intervjujev z udeleženci v sistemu upravljanja avtorskih pravic (z ustvarjalci, kolektivnimi organizacijami, založniki in javnimi institucijami).

Podrobnejša informacija o tem in dokument sta objavljena na spletišču URSIL.

Povezave:
- ARRS
- Mirovni inštitut
- FDV UNI-LJ
- URSIL